Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce – podpisane przez Ministerstwo Klimatu, organizacje pozarządowe i naukowców.

Rozwój technologii wodorowych oraz koordynacja działań zmierzających do umożliwienia polskim firmom rozwoju nowych gałęzi rozwoju wykorzystujących wodór – to główne cele podpisanego w czwartek 14.10.2021 porozumienia na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce.

Zapoczątkowane przez Ministra Michała Kurtykę porozumienie zgromadziło 138 sygnatariuszy reprezentujących spółki skarbu państwa, firmy technologiczne, organizacje wspierające samorządy, oraz przedstawicieli świata nauki. Zawarcie porozumienia jest kolejnym, po podpisaniu listu intencyjnego o „ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego” etapem dialogu prowadzonego przez ministerstwa z szeroko rozumianym otoczeniem biznesu i nauki. Jest to element niezbędny do skoordynowanego rozwoju technologii wodorowych, a także wypełnienia zobowiązań z ogłoszonej przez Unię Europejską w lipcu 2020 roku „Strategii Wodorowej dla neutralnie klimatycznie Europy” .

„Do realizacji tego celu służą m.in. Doliny Wodorowe, które będą powstawać w kolejnych regionach Polski. Ich celem jest integracja podmiotów z różnych sektorów, które stworzą sieć powiązań, służących rozwijaniu łańcucha wartości gospodarki wodorowej” – powiedział Minister Michał Kurtyka.

Minister podkreślił ponadto, że upowszechnienie wodoru to kluczowa inicjatywa, która wpisuje się w założenia „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, która została przygotowana w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a która czeka na przyjęcie przez Radę Ministrów, co ma nastąpić w ciągu kilku tygodni.

Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, osoba bezpośrednio odpowiedzialna za koordynowanie procesu wdrażania technologii wodorowych podkreślił z kolei, że nadrzędnym celem porozumienia jest maksymalizacja polskiego wkładu („local content”) w łańcuchu realizacji zamówień na potrzeby budowy gospodarki wodorowej – „Możliwie najwyższy udział w łańcuchu dostaw polskich przedsiębiorców oraz polskiej myśli technicznej i polskich patentów będzie miał kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności naszej gospodarki, dekarbonizacji najbardziej energochłonnych sektorów oraz skutecznej rywalizacji na polu gospodarczym z innymi państwami, które również dostrzegły ogromny potencjał wodoru” – powiedział.

Zespół Doradców Gospodarczych TOR, inicjator projektu Wodór2030.pl został sygnatariuszem niniejszego porozumienia. Na zdjęciu z Ministrem Ireneuszem Zyską, przedstawiciele ZDG TOR – Tomasz Dominiak oraz Jakub Kompa.